logo
Sluiten

Energieadvies

Steeds beter geïsoleerde gebouwen vragen om energiebesparende installatieontwerpen. Tegelijkertijd is zuurstoftoevoer, luchtvochtigheid, luchttemperatuur, luchtreinheid (zoals fijnstof), voorkomen van virussen, bacteriën en pollen in de lucht van groot belang voor een gezonde leef- en werkomgeving.

Vragen over energiebesparing en lagere exploitatiekosten brengt DENK! met verschillende scenario’s en diverse installatiekeuzes helder in beeld. Daarbij wordt niet naar de initiële investering maar naar de complete exploitatie van 25 of 50 jaar gekeken. Voor een doordacht advies in de toepassing van energiebesparende technieken wordt een haalbaarheidsanalyse met budgetraming gemaakt.

Naast advies en ontwerp voor nieuwe installaties, kunnen ook bestaande installaties met een grondige analyse van het huidig functioneren, eventuele storingen en het rendement weer op het gewenste niveau worden gebracht.

Integraal energieconcept

Vergaande energiebesparing kan alleen worden bereikt in de samenhang tussen: functionele eisen, bouwfysische kwaliteit, installatietechniek, energiekosten, een goed werkende regelinstallatie en de toekomstvisie op levensduur en exploitatie. Doordacht energetisch advies op het gebied van klimaatinstallaties, comfort, investerings- en exploitatiekosten vraagt daarom een integrale benadering met de eindgebruiker als uitgangspositie.

In een integraal ontwerp werken alle energiebesparende maatregelen op een (kosten) efficiënte manier met elkaar samen en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van energie uit hernieuwbare bronnen.

Om dit inzichtelijk te maken werkt DENK! alle aspecten van de installatieonderdelen uit in een morfologisch overzicht. Hieruit volgen diverse scenario’s waarbij de relatie tussen de investerings- en exploitatiekosten duidelijk wordt.

In een haalbaarheidsonderzoek worden de meest energie-zuinige installatieconcepten financieel onderbouwd voor een gedegen investeringsbeslissing.

 

Programma van eisen

Het gekozen installatieconcept wordt uitgewerkt in een programma van eisen met een technische omschrijving van alle functionele eisen en wensen. Hierin worden ook de demarcaties en bouwfysische uitgangspunten vastgelegd omdat deze het uitgangspunt zijn voor de bijbehorende klimaatinstallatie.

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever, architect en constructeur werkt DENK! in de verschillende ontwerpfasen toe naar een definitief ontwerp dat rendabel functioneert. Tijdens de uitvoerings- en opleverfase kan DENK! desgewenst alle installatiedisciplines coördineren en op de bouwplaats controleren in nauwe samenwerking met alle bouwpartners.

Energiemonitoring
Voor het goed functioneren van de klimaatinstallaties is de juiste energiebalans nodig. Daarom is na oplevering energiemonitoring nodig voor het optimaliseren van de klimaatregelingen, zodat de installaties goed, energetisch en langdurig naar wens functioneren. Als Commissioning manager kan DENK! de opdrachtgever en installateur helpen bij de nazorg en energiemonitoring.

 

“Ard heeft door zijn kennis en ervaring een brede scope. In het programma van eisen doorziet hij snel de haalbaarheid en de consequenties voor andere disciplines én het budget. Het adviseren en ontwerpen van innovatieve, functionele en maakbare oplossingen is echt zijn specialisme.” André Roetert Steenbruggen, directeur Batenburg Installatietechniek Twello/Nijkerk.