logo
Sluiten

Installatieontwerp

Installatietechniek is één van de meest complexe en veeleisende onderdelen in een gebouw. Een uitgebalanceerd en toekomstgericht installatieontwerp is optimaal afgestemd op de klant- en gebruikerswensen, functionaliteit, kwaliteit, energieverbruik en levensduur. Daarnaast spelen ook de inregelbaarheid en onderhoudbaarheid van de systemen een belangrijke rol.

Elk installatieontwerp is maatwerk en vraagt om intensieve samenwerking met de opdrachtgever, architect en bouwkundig aannemer. Vanaf het begin worden talloze keuzes gemaakt die nauw met elkaar en met het bouwkundig ontwerp samenhangen. Het ontwerpproces bestaat uit enkele fasen om van grof naar gedetailleerd ontwerp te komen binnen de tijd en het budget.

Fase 1. De massastudie geeft een volumebeeld met een grondige analyse van de  inhoud, oppervlakte, gebruiks-functies en gebouworiëntatie zoals daglicht en bezonning. Op basis hiervan wordt een eerste installatieconcept in beeld gebracht.

Fase 2. Het schetsontwerp laat met ontwerptekeningen de hoofdinstallatiedelen per functieruimte zien. Vanuit een morfologisch overzicht volgen diverse scenario’s en keuzes op het gebied van investerings- en energiekosten. Voor de meest economische installatie-ontwerpstructuur is de juiste positiekeuze van belang voor het ruimtebeslag en voorzieningen in het bouwkundige ontwerp.

Ook de esthetische en logistieke aspecten worden meegenomen in deze fase. Wanneer kabels en leidingen bijvoorbeeld door verschillende schachten kunnen lopen, scheelt dat niet alleen esthetisch in de dimensies van de schachten; je kunt ook logischer tracés ontwerpen.

De juiste positie van klimaatinstallaties is van belang voor het optimaal functioneren in de uitwisseling van lucht, warmte en koude. Hoe lopen de luchtstromen; kun je de grootschalige ruimten inzetten als retourkanaal?  Of, kun je het gebouw verdelen in verschillende klimaatzones, zodat niet alle ruimten volledig geklimatiseerd hoeven te worden?

Bij het maken van de juiste systeemkeuzes zijn de gebouw-specifieke eigenschappen essentieel voor een comfortabel en gezond leef- en werkklimaat.

Fase 3. Het voorlopig ontwerp geeft een gedetailleerd beeld van alle werktuigbouwkundige installaties met o.a. de opstellocaties en dimensies van de opwekkers, distributie- en afgiftesystemen en de logistieke afhankelijkheden.
Met een blokschema per ruimte maakt DENK! de onderlinge samenhang van de WTB-installaties inzichtelijk.

In deze fase is de functionele afstemming en maximale integratie van alle ontwerpdisciplines cruciaal en worden gezamenlijk de demarcaties, uitgangspunten en grenswaarden voor het definitief ontwerp voorbereid.

Fase 4. Het definitief ontwerp is de laatste ontwerpfase waarin alle werktuigbouwkundige installaties gedetailleerd worden berekend en per functieruimte vastgelegd.

Ook wordt in deze fase getoetst op functionaliteit, kwaliteit, inregelbaarheid, energieverbruik, onderhoudbaarheid en levensduur.